Algemeen Reglement 2021

1. Dit Algemeen Reglement omvat de contractuele voorwaarden tussen de VZW ArcoClaim en de toegetreden leden en meer bepaald de voorwaarden terzake van de overdracht van schuldvordering. Dit Algemeen Reglement wordt  verder van rechtswege aangevuld door de  gepubliceerde statuten van de VZW ArcoClaim. De leden die zich inschrijven en een overdracht van schuldvordering doen zijn in regel enkel toegetreden leden tenzij zij het statuut van werkelijke leden verworven hebben.

2. De VZW ArcoClaim heeft, met herneming van artikel 3 van haar statuten, algemeen tot doel om voor de Arco-coöperanten een adequate vergoeding te bewerkstelligen van de door hen geleden schade in verband met het dossier Arco. De techniek die daarbij wordt gebruikt is deze van de overdracht van uw verder toegelichte schuldvordering  in het Arco-dossier aan de VZW tegen een bepaalde prijs met name het  later gebeurlijk door de VZW Arcoclaim effectief  lastens de aansprakelijken gerecupereerd bedrag op basis van hetzij een gerechtelijke uitspraak hetzij een schikking, onder aftrek van een kostenvergoeding voor de VZW  en waarmee  het aangesloten lid zijn instemming betuigt.  Van dan af neemt de VZW de hele procedure met de over gedragen vordering over, zodat het lid zelf niets meer moet ondernemen. De VZW ArcoClaim handelt daarbij, voor zoveel relevant, in een inspanningsverbintenis; zij kan geen resultaat garanderen. Indien de VZW bijvoorbeeld niet meer over de nodige fondsen en middelen of over het wettelijk vereist aantal werkelijke leden of bestuurders beschikt om haar taak verder te zetten dan volstaat dit om haar activiteiten te staken zonder zich verder te moeten verantwoorden. Voor die fondsen en middelen is de VZW volledig afhankelijk van haar toegetreden leden en het is de VZW toegelaten om haar toegetreden leden om een aanvullende bijdrage te vragen onder meer om de juridische kosten en werkingskosten te dekken. De toegetreden leden verzaken aan elk verhaal lastens de VZW en haar bestuurders uit hoofde van aansprakelijkheid behoudens in geval van misdrijven en met algemene uitsluiting van gevolgschade en schade uit verloren kansen. De toegetreden leden hebben geen enkele rechtstreekse band met de advocaten van de VZW  - die derhalve enkel mandaat hebben van de VZW  - waarbij de toegetreden leden verzaken aan welkdanige vordering lastens deze advocaten.

3. Als Arco-coöperant kunt u lid worden van de VZW ArcoClaim en tegelijk uw schuldvordering overdragen. Aanmelden kan via deze link.

Met de aanmelding als lid draagt u effectief tegelijk uw verder toegelichte schuldvordering onherroepelijk over aan de VZW ArcoClaim en geeft u onherroepelijk mandaat aan de VZW ArcoClaim om in volledige vrijheid u te vertegenwoordigen bij de uitoefening van uw rechten krachtens eerstgenoemde overdracht.

4. U wordt lid van VZW ArcoClaim en u draagt tegelijk uw verder genoemde ARCO schuldvordering over op de volgende manier:
U meldt zich aan als lid via de knop 'Lid worden' bovenaan de pagina. U betaalt eenmalig een financiële bijdrage ad € 25,-  aan de VZW ArcoClaim en u bent akkoord om enkel bij effectieve recuperatie een percentage ad 10% op het behaalde resultaat aan de VZW ArcoClaim te betalen als onderdeel van de overdracht van schuldvordering.

5. De overdracht van schuldvordering tussen U en de VZW ArcoClaim die tegelijk met uw akkoord plaatsvindt betreft de volgende vorderingen:

a.  Alle vorderingen van u als Arco-coöperant(-en) inzake al uw Arco aandelen in alle ARCO vennootschappen ARCOPAR, ARCOPLUS en ARCOFIN en alle daaraan gerelateerde vorderingen inzake geleden en nog te lijden schade in hoofdsom, intresten en kosten. Dit betreft de vorderingen op alle aansprakelijke partijen (zoals desgevallend onder meer lastens Belfius, Beweging.net, de Staat en anderen)
b. Alle  statutair overdraagbare lidmaatschapsrechten van u als Arco-Coöperant(-en) inzake al uw Arco aandelen in alle ARCO vennootschappen ARCOPAR, ARCOPLUS en ARCOFIN

De tegenprestatie van de VZW voor deze overdracht is de betaling van de door de VZW ArcoClaim gebeurlijk gerecupereerde schadevergoeding met nadien minus het overeengekomen percentage van 10% over het behaalde resultaat. Deze tegenprestatie is eerst verschuldigd indien de schadevergoeding middels een schikking dan wel middels een gerechtelijke uitspraak onherroepelijk vast staat en van de aansprakelijke partijen effectief wordt verkregen. De uitbetaling van de schadevergoedingen door de aansprakelijken kan enkel rechtsgeldig plaatsvinden aan de VZW ArcoClaim via de derdenrekening van haar advocaten die dan nadien distribueert na inhouding van voormelde percentages via de bankrekeningnummers van de aangesloten Arco-coöperanten. De VZW betaalt dan zelf van het voor haar bestemde bedrag haar kosten aan derden.

De basisprijs van deze overdracht die door de VZW Arcoclaim verschuldigd is bestaat aldus in het  later gebeurlijk door de VZW Arcoclaim effectief  lastens de aansprakelijken gerecupereerd bedrag op basis van hetzij een gerechtelijke uitspraak hetzij een schikking , met als uw  enige last de hoger beschreven  voorafgaandelijk af te nemen kostenvergoeding voor de VZW. Dat betekent dat de prijs bepaalbaar is, maar pas verschuldigd is bij effectieve recuperatie,  net als die door u nadien verschuldigde vergoeding . De overdracht van uw schuldvordering aan de VZW wordt verder geregeld door dit Algemeen Reglement dat de verdere details van de overeenkomst weergeeft.

6. De onderhandelingen en/of gerechtelijke procedures worden via de overdracht van schuldvordering exclusief  gevoerd door de VZW ArcoClaim en haar vaste advocaten. Dit voorkomt dat alle Arco-coöperanten in persoon als onderhandelingspartner en/of procespartij – met alle kosten en risico’s van dien – zouden moeten optreden. Met het oog daarop worden bij de aanmelding zoals aangegeven de vorderingen van de Arco-coöperanten op de aansprakelijke partijen overgedragen aan de VZW ArcoClaim waarbij uw akkoord met deze voorwaarden deze overdracht van schuldvordering voor zoveel nodig bevestigt. Nadien krijgt u nog eens een mail ter bevestiging.

7. De VZW ArcoClaim zal haar leden over de voortgang en ontwikkelingen op de hoogte houden door:

A. informatie op de website van VZW ArcoClaim;
B. e-mails aan de leden;
C. periodieke nieuwsbrieven.

8. Als overdrager heeft u wettelijk het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de datum van sluiting van de overeenkomst met name van uw registratie als lid. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons daarvan tijdig op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract met een ondubbelzinnige verklaring te herroepen per e-mail. U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat u op www.arcoclaim.be vindt na het inloggen op ‘mijn dossier, maar dit is niet verplicht. Als u geen gebruik maakt van dit recht dan wordt de overdracht na het verstrijken van de termijn van 14 dagen onherroepelijk en definitief.

9. De administratieve gegevens van  VZW ArcoClaim zijn: VZW ArcoClaim, De Keyserlei 58-60/bus 19, 2018 Antwerpen België, Ondernemingsnummer 0716.656.388,  e-mail: contact@arcoclaim.be.

De contactpersoon voor de VZW ArcoClaim is de heer A.E. Flipse op het e-mailadres contact@arcoclaim.be.

10. Indien een bepaling van dit reglement strijdig is met een bepaling van dwingend recht of openbare orde, dan verbinden partijen zich ertoe een zo analoog mogelijke verbintenis in de plaats te stellen waarbij dergelijke strijdigheid wordt geneutraliseerd.

11. Enkel het Belgisch recht is toepasselijk en enkel de Belgische rechtbanken met name deze van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel zijn bevoegd. Alle vorderingen van toegetreden leden tegen de VZW en haar bestuurders verjaren conventioneel na verloop van één jaar vanaf de wettelijke aanvang van de verjaringstermijn. Toegetreden kunnen op straffe van ontoelaatbaarheid enkel in rechte handelen indien zij alle andere toegetreden leden individueel in de procedure betrekken.  Partijen verbinden er zich in geval van procedure toe om een gerechtelijke mediatie aan te vragen gedurende minstens zes maanden waarbij alle toegetreden leden betrokken worden. Ingeval van procedure verkiezen partijen de arbitrage conform de wet met uitsluiting van alle procedures voor de staatsrechtbanken tenzij de wet deze laatste verplicht.

Terug naar boven